OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

At vi alle må være ét
Schildhelm Michelsen

Det var den 3. april 1960.

Det har så ofte stået som en gåde for mig, hvorfor de mange forskellige retninger indenfor gudsriget? Men så i en middagsstund var det som Gud stod ved min side og jeg fik en forklaring på dette også - dette med Indre Mission - Luthersk Mission - Baptister - Missionsforbundet - Pinsekirker - frikirker og mange flere.

Vi siger alle, at vi elsker Jesus, og det gør vi også, men alligevel - regner vi ikke mest med vor egen lille flok? Og det er vel også ret.

Det er synden - vort eget - det er ikke Jesus der skiller.

Men nu til åbenbaringen:

Jeg ser nu tydeligt, hvordan den onde prøver med sine gloende pile, at trænge kiler ind i Jesu lille flok - desværre lykkes det ofte for ham - alt for ofte - og flokken deles og deles stadig. Men nu ser jeg Jesus - også dette onde forstår han at vende til det gode. - Jeg ser Jesus som Hærføreren. Han går foran sin lille hær, og hvor Jesus går foran, der kan vi trygt følge - sejren er hans! Som en rigtig hærfører inddeler Jesus nu også sine tropper - og Han byder dem: "Gå ud i al verden".

Nu ser vi så en flok Indre Missions venner, der er rede til at gå på Hans ord - disse sætter han nu ind på venstre fløj - en anden flok Pinsevenner sættes på højre fløj - nogle skal gå lige frem, Baptisterne - andre skal falde fjenden i ryggen Luthers Mission og en anden flok holdes i reserve / beredskab Missionsforbundet og sådan fremdeles.

Og nu gælder det så i tillid og tro at vandre frem - hver på sin post. Vandre frem og være med til at vriste udødelige sjæle ud af den ondes klør.

Og Jesus siger: "Kives ikke på vejen"!

Nej, nu gælder det at hver lille flok - og hver enkelt i denne lille flok er sig sit ansvar bevidst. Og så ser vi de forskellige små delinger trænge frem – og hvad sker, jo se – den ene lille flok er det lykkedes at vinde nogle ud af fjendens favntag – men hvad gør de andre nu? Glæder de sig? – eller er de misundelige? – Måske er der endog nogle der siger, nej nu vil jeg ikke være her mere - -jeg går over til de andre – vel nok en naturlig tankegang – men er det så rigtigt?

Nej og atter nej –

Når du svigter på den plads, hvor Jesus har sat dig, svigter du hans rigssag. – Tænker du slet ikke på, at dem du vil forlade, og som måske i forvejen er ved at tabe modet, nu først bliver rigtig modløse. Tænk, at du ved din svigten kan være med til at nedbryde på en sådan måde, at fjenden har let spil – og kiv, strid, misundelse – og værst frafald sniger sig ind i den flok, hvor du skulle have stået som støtte. Det kan også være omvendt – du ser det lykkes på de andre fløje, men ikke hos dig. – Du vil ikke svigte på din plads – den plads, der er blevet dig betroet. Men du kan ikke have, at det sker ovre hos de andre, og hvad gør du så?

Prøver du at trække de nyvundne over i din egen bås? Og gør du det, hvad bliver så følgen? – Jo, der sker indre stridigheder – i stedet for at have agt på fjenden – bagtaler man nu hverandre – snakker ondt – og meget andet – og da har den onde atter let spil.

Børnlille elsker hverandre – kives ikke på vejen – Jesus råber det ud, så at hans menigheder skal lytte – og tage imod.
Hvad skal dette nu lære mig?

Jo, er du sat af Gud i en menighed, så bliv i den – går det end op eller ned – vær tro – husk de andre kan ikke undvære dig – nej de kan ikke undvære en eneste – kun der, hvor de står sammen – sker underet. Vær ikke misundelig, når der er vækkelse i andre samfund, nej glæd dig med dem – tak Gud for det – men svigt ikke af den grund din egen menighed.
Måske – uden at du selv ved det, var det netop på grund af din troskab og af din kærlighed til brødrene at underet skete.

De forskellige menigheder kan ikke undvære hinanden, de er med til at holde hinanden vågne - de regner med hinanden - og nogle mennesker nås bedre af det ene, andre af det andet samfund. Kives ikke på vejen - Jesus er hærføreren - lad os følge Ham!

På Jesu ord går vi frem, på hans ord holder vi igen, hans mål er at hans venner skal arbejde side om side – for at vriste udødelige sjæle ud af den ondes klør – han elsker synderen - hans mål er frelse for alle fortabte.

Vi hindrer ofte det lykkelige udfald, fordi vi springer fra det ene til det andet – fordi vi bagtaler hinanden – i stedet for at snakke vel om alle Jesu venner – og fordi vi kives og strides om læresætninger. En feltherre giver ikke ens befalinger, - når han udsteder sine ordrer. Jesus giver heller ikke ens ordrer til sine venner, og således vil ethvert samfund af Jesu venner have sin særlige mission, men alt sker for menneskenes frelse.

Jesus er Herren. Lad os da altid klart have ham for øje, så at vi følger hans mindste vink - Får han lov at være i centrum, får vi også se alle de andre under den rette synsvinkel.

Og det gælder også indenfor hvert lille samfund – en har fået et, en anden noget andet betroet – ja, derfor vær tro!

Det var op til påske jeg fik denne oplevelse, som beskrevet ovenfor – dette ville minde mig om endnu en ting

Jeg ser Jesus på vandring mod Golgata – bespottet – forhånet – jeg ser ham hængende på korset – døende for mig.
Han kan udråbe ”Det er fuldbragt”! Ja det er fuldbragt – fuldbragt for dig og mig, vi, som var skyldige, slap fri. Ikke for intet er Golgata på en høj – og nu ser jeg, os i ånden vandrende opad mod Golgata, for at mindes, at se ham lide og stride for mig. – Ja vejen opad kan være besværlig, da må man slippe alt, som vil hindre en på vandringen, og som kan gøre vandringen umulig – men slipper du dit eget – og har Jesus i sigte, ham som mål, da se fremad, se opad og oplev det forunderlige, at des nærmere du kommer Jesus, des nærmere kommer du også din næste, der også er på vej og har samme mål som du.

Herre – at de alle må være et –
Ja, det forunderlige får man opleve, at i Jesu nærhed, der møder man også næsten – og der kan man stå sammen i kamp for hans sag.

(Schildhelm Michelsen  - Shafan 08-04 -23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen