OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Ja, Herre!
Øivind Andersen - VED KILDEN

»Da de nu havde holdt måltid, siger Jesus til Simon Peter: »Simon, Johannes'  søn, elsker du mig mere, end de andre gør?« Han svarer ham: »Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær«.. Joh 21,15.

Dette optrin finder sted ved bredden af Genezaret Sø, netop der, hvor Jesus en dag kaldte disciplene til at blive apostle og sagde: »Følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« Som en anskuelsesundervisning om dette havde Jesus den gang ladet disciplene kaste garnet ud på hans ord, og de havde fanget en stor mængde fisk. Da faldt Peter ned for Jesu fødder og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, thi jeg er en syndig mand!« Men netop da havde Jesus rejst ham op og sagt til ham: »Fra nu af skal du fange mennesker!«

Denne morgen efter opstandelsen havde Jesus igen givet dem en anskuelsesundervisning. Også denne gang havde de på hans ord kastet garnet ud og fanget en stor mængde fisk. På denne måde gør Jesus deres kald og gerning og frem for alt deres forhold til ham, levende.

Da kan Peter ikke holde sig længere. Han kaster sig i vandet for at komme først hen til Jesus, der har et måltid færdigt til dem. Det kan se ud, som om Peter holdt mere af Jesus, end de andre gjorde. Han var også flokkens leder, den der altid førte ordet. Og han havde selv forsikret: »Om så alle forarges på dig, vil jeg dog ikke gøre detl«

Men efter måltidet er det netop ham, der får spørgsmålet: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere, end de andre gør?« Dette spørgsmål må være hårdt for Peter. Det måtte selve tiltalen også være: »Simon, Johannes' søn!« Jesus minder Peter om det, han af naturen er. Han minder ham om, at han er den, man ikke rigtig kan stole på og regne med.

Netop sådan var det jo. Ingen af dem, der var til stede på strandbredden, havde svigtet sådan som Peter. Tre gange havde han fornægtet Jesus, han der havde sagt: »Om så alle forarges på dig, vil jeg dog ikke gøre det.«

Jesu spørgsmål er ransagende og afslørende. Men det er, fordi Jesus vil forny Peter i det kald, han havde givet ham. Det er af samme grund, Jesus også i dag kommer med sit ransagende spørgsmål til os.

»Han svarer ham: »Ja, Herre! du ved, jeg har dig kær«. Han siger til ham: »Vogt mine lam! « Han spørger ham igen for anden gang: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« Han siger til ham: »Vær hyrde for mine får!« For tredje gang spørger han ham: »Simon, Johannes' søn, har du mig kær?« Og han svarede ham: »Herre, du kender alt, du ved, jeg har dig kær«. Jesus siger til ham: »Vogt mine får.!« Joh 21, 15-17.

Det er ikke unaturligt at tænke, at den, der har en ledende stilling blandt kristne, den, der er præst, missionær, forkynder, sjælesørger eller på anden måde har en fremtrædende stilling i Guds rige, har dette, fordi han elsker Jesus mere end andre. Burde det ikke netop være sådan?

I hvert fald har alle i sådanne stillinger al grund til at tage Jesu spørgsmål til Peter til sig: »Elsker du mig mere end de andre gør?« Da Peter fik dette spørgsmål, stod det klart for ham, at ingen havde svigtet Jesus mere, end netop han havde gjort. Det samme kan nok hænde for mange af os i dag! Men netop da blev det mere end nogen sinde klart for Peter: Han hverken kunne eller ville miste Jesus! Jesus var hele hans redning, hans eneste frelser og den eneste, han umuligt kunne undvære! Han bruger ikke stærke ord denne gang: » Herre, du ved,jeg har dig kær«. Men så er disse ord i sandhed hans hjertesprog, og der er fuld dækning for dem. Jesus tager imod svaret, og Peter får en opgave: »Vogt mine lam!« Men Jesus nøjes ikke med dette ene spørgsmål. Han spørger tre gange. Det svarer til Peters tre fornægtelser. Peters anden fornægtelse var stærkere end det første: »Elsker du mig?« Denne gang hedder det ikke »Mere end de andre gør« - det er et spørgsmål, om han i det hele taget elsker ham.Ydmygelsen bliver større ved det andet spørgsmål end ved det første. Og Peter har ikke andet at svare end: »Du ved, at jeg har dig kær« Og Jesus godtager igen svaret. Og ligesom ydmygelsen var større anden gang, bliver opgaven også større denne gang: »Vogt mine får!« Det er mere end at vogte lammene. Peters tredje fornægtelse var den alvorligste. Jesu tredje spørgsmål er også det, der går hårdest ind på Peter Det er næsten, som om Jesus vil spørge ham: Når du siger, at du har mig kær, Peter, taler du da sandt? Tydede det på, at du har mig kær, da du aflagde ed på, at du ikke kendte mig?

Men nu har Jesus fået Peter derhen, hvor han vil have ham.Nu er ydmygelsen størst, men nu bliver opgaven også størst:»Vær hyrde for mine får! « Peter er igen indsat i sit apostelkald.

Dette kaster lys over den hensigt, Jesus også i dag har med at ydmyge os kristne.

(2 andagter fra VED KILDEN af Øivind Andersen - Dansk Luthersk Forlag 1978  - Shafan 05-04-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen