OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

«Se til at ingen fører dere vill!»
NORVALD YRI - Bibelsk Tro 4/1994

Det er Jesu ord til sine disipler (Mat 24,4). «...for mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill» (v. 5). «Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange» (v. 11). «For mange falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre mange store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig» (v. 24).

Guddommeliggjøring av mennesket

I sin bok «Stormvarsel» (Hermon forlag 1992), sier den amerikanske evangelisten Billy Graham at den moderne verden er på leting etter en eller annen mystisk «guddommelig enhet». Mennesket jakter pà det oversanselige i transcendental meditasjon, i reinkarnasjonslæren, i astrologi, holistisk helbredelse, postitiv tenkning etc. Denne letingen er bevis på at den moderne, verdslige humanisme har mislykkes med å tilfredsstille sjelens åndelige hunger (s. 130).

Bevegelsen «Ny tid» (New Age) og ulike beslektede retninger som vil guddommeligøre mennesket, skal vi nøye merke oss. När slik lære får fotfeste innen kristne rekker, er det et kjennetegn at en vil bortforklare syndefallet og det onde, falne, syndige menneske. I dag hører vi over alt om teknikker som skal øke selvbevisstheten og forbedre menneskets personlighet. Også kristne kan fristes til å bruke billige argumenter for å «selge» den kristne tro. Ut fra en innbilt tro på egne evner skal en tenke, tale, ønske og be slik at en kan oppnå de mål en setter seg. Kristne bøker, filmer, kristen forkynnelse, kan lett falle i den grøften at de lover tilhørerne lykke og helse. Da blir budskapet falskt. For intet menneske har fullmakt til å love noen å bli kvitt plager og problemer ved å ta imot Jesus og tenke, tale og be positivt.

Bibelen taler på en annen måte

Å bli en kristen, det er ä få tilgivelse for alle sine synder og fred med Gud ved Kristus. At Gud kan gi rikdom, helse og mye menneskelig framgang, skal ikke benektes. Heller ikke skal vi avvise bønn og forbønn for syke. At Gud gir ulike nådegaver, er også en bibelsk sannhet. Men dermed er ikke alt sagt. En kristen som lever godt med Jesus, kan få motgang, forfølgelse, lidelse, sykdom, nød og trengsel av mange slag. En kristen har det gamle, syndige mennesket i seg. Han er underlagt de samme livslover som alle andre mennesker. Les bare 2 Kor 6,4 flg. og i 11, 25-30. Vi skulle jo tro at apostelen Paulus, om noen, skulle være fri fra alle onder, sykdom og plager. Men se, han fikk trengsel, nød, angst, og han kom i fengsel. Han hadde stundom overflod, men var også i stor fattigdom, han ble steinet, var sulten og tørst, han var i mange slags farer. Det står fram noen som opphøyer seg selv og sin egen kristendom. De gjør mennesket stort, åndelig og guddommelig, men Gud blir mindre, og Kristi frelsesverk føres ut på sidelinja til fordel for en falsk herlighet av det opphøyde menneske med innbilte evner og en veldig autoritet.

Kristne ledere og forkynnere må vokte seg for den moderne psykologi og for en positiv-tenkning filosofi som gjør den velutviklede personlighet til mål for tjenesten i Guds rike. «Godta deg selv», blir det så ofte sagt. «Tro på deg selv og dine egne muligheter» Suksess blir det store ord. En skal utvikle seg selv og være ansvarlig først og fremst overfor seg selv.

Når umoralen godtas i kristne forsamlinger

Graham skriver i «Stormvarsel» at en undersøkelse viser at 40 prosent av de unge såkalte bibeltroende, evangeliske menigheter i USA er seksuelt aktive. Av de ugifte voksne som går på kristne møter, er 60 prosent seksuelt aktive, halvparten av disse lever sammen med flere partnere.

Da må en spørre: Er det underlig tenåringene kommer i krise, inn i angst og blir forvirret? Er det rart at mange unge da ikke lenger bryr seg om ekteskapet, eller at de mister troen på det?

«Hvem står for samiheten? Er det noen som bryr seg lenger? Ved den bitre avslutningen av en epoke med frigjøring - kvinnefrigjøring, barnefrigjøring, dyrefrigjøring, etisk frigjøring, er vårt land (USA) blitt frigjort fra sin moralske grunnvoll? Men for de mange er det søte livet blitt et helvete på jord» (s. 150). Hva så med Norge?

Det er som vi ser Rom 1,18 flg. går bokstavelig i oppfyllelse. Flere og flere roser seg av sin skam og sitt perverse liv. Det gjelder umoral, samboerforhold, homofile og lesbiske forhold. Fedre og mødre forlater med et smil sitt ansvar i den falske strøm om noe stort - utenfor heim og ekteskap.

Hold fast på Bibelens budskap

Se til at ingen fører dere vill, sier Jesus. Det gjelder enhver av oss som bekjenner Jesu navn. Forførelsen rykker inn på oss, og den vil så gierne samarbeide med vårt syndige hjerte og med vår forførte religiøsitet. La oss være på vakt når Bibelens lære om synd og nåde, lov og evangelium angripes, uansett fra hvilket hold. La oss være våkne når store stevner, konferanser og møter arrangeres, om det er det sanne, apostoliske evangelium som forkynnes, eller om det er ulike psykiske eller mentalhygieniske regler som presenteres i et bestemt mønster. La oss være på vakt overfor lovtrelldom og sjeleundertrykkelse i mange varianter. La oss ikke gi etter for det veldige press som nå kommer på Bibelens lære om mann og kvinne, det press som også går til angrep på livslovene og naturens orden. Ødeleggelse vil helt sikkert følge etter disse falske vinder. La oss ikke støtte de biskoper og «hyrder» som frimodig går løs på Guds hellige Ord.

Må Gud forbarme seg over oss, at vi blir stående på Bibelens sannhet. Må Herren hjelpe oss at vi ikke unndrar oss til fortapelse, men at vi blir frelst ved vâr kjære Frelser, Jesus Kristus. Glem ikke at ordet om korset, evangeliet, er en dårskap for mennesket, også det religiøse mennesket, ja ogsâ det loviske menneske som holder på med mange ulike øvelser for ä tilfredsstille sin gud som er egne religiøse, psykiske og menneskelige behov. Apostelen Paulus ville først og sist tekkes den hellige Gud. La det være slik for oss også (Gal 1).

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 4 1994 - Shafan 19-08-23)Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2023

En jubilant med de største løfter
Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.
Eivind Gjerde

Trengselen – velsignelsens kongevei - (På Shafan)
Alt i dit liv, som binder dig stærkere til Jesus, er medgang, selv om det umiddelbart kan opleves som modgang.
Hans Erik Nissen

Bønnens Ånd  - (På Shafan)
Men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk. Denne bønnetjeneste utfører Ånden fra hjertetemplets bolig.
Asbjørn Aavik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2023

Den Hellige Ånds innsegl
Uten Den Hellige Ånd kan ingen bli en kristen. Heller ikke kan noen være en kristen uten å eie Den Hellige Ånd.
Hans Erik Nissen

Pinsehøytiden – Men Jesus forlot vår jord for å ta sete ved Faderens høyre hånd og gjøre sin frelse gjeldende i himmelen.
Per Bergene Holm

Hva mener Herren med dette budskapet til oss: Bli fylt av Ånden?  - Å bli fylt av Ånden har noe med opprydding å gjøre, har noe med nedriving av vegger å bestille.
Asbjørn Aavik

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad