OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (VI)
NORVALD YRI - Bibelsk Tro nr.5 1993

Bibelsk sjelesorg Nød for sit folk - 9,1-5

Apostelen Paulus har nød for sitt eget folk, Israel. Det er så ufattelig at de som fikk paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene forkastet ham som alt pekte fram mot: Kristus.

Også du som leser disse linjer kan være i en lignende situasjon som Paulus. En stor sorg og en stadig anfektelse lever i ditt hjerte: At dine egne må bli frelst. Helt fra de var små har du forsøkt å fortelle barna om Jesus. Og så opplever du at de forkaster frelsen. Guds Ord i disse kapitler lærer oss at vi ikke skal miste troen på Guds løfter.

Løftene gjelder - 9,6-13

Slik Paulus må få hvile i Guds Ord, skal også du få stole på at Ordet holder: «Ikke så at Guds Ord skulle ha slått feil» (v. 6). Så godt å vite at det Herren har sagt, står fast. Angrep på Guds Ord fra kristelig hold er i ferd med å bli det normale. Ikke slik hos apostelen Paulus - eller í Guds Ord i det hele. Peter viser til Guds Ord som uforgjengelig sæd, som lever og blir (1 Pet 1,23).

Når det ikke lykkes slik vi har bedt om og så inderlig ønsker, kan det være lett å ty til en lettere vei. En kan begynne å trøste seg til at «de er jo med i arbeidet», «de går jo i kirken«, «de er jo ikke direkte motstandere»!

Men her må vi se hva Guds Ord sier: Det er løftets barn som regnes til ætten (v. 8). Det er Saras ætt - løftets ætt - som arver, de som er født av Ånden (Gal 4,21-31). Og arvingen er Kristus. Uten troen på Kristus er det ingen frelse. Slik er det for Abrahams etterkommere og slik er det for våre, vi som er av hedningeætt.

Alt av Guds miskunnhet - 9,14-21

Det beror på Gud, som viser miskunn (v. 16). La det stå fast. Kanskje er du i en dyp og uutholdelig nød over ufrelste i din familie og slekt. Alt synes så helt annerledes enn du tenkte og bad om. Ingenting stemmer med de løfter som du klynget deg til. Stadig anklager du deg selv for lite forbønn og omsorg for dine. Og sjelefienden legger stein til byrde.

Les vers 16 igjen: Så beror det altså ikke på den som vil eller den som løper, men på Gud som viser miskunn.

Det er noe vi hele tiden må ha klart for oss: Gud selv er Gud! Han er pottemakeren, dvs. det er han som viser miskunn. Det er også han som forherder den han vil (v. 18).

Da bruser det opp i vårt sinn: Vil Gud forherde? Se på Farao i 2 Mosebok. Han forherdet seg overfor Guds vilje - og Gud måtte forherde ham, vise sin makt pà ham.

Miskunnhet over jøder og hedninger - 9,22-33

La det stå fast: Gud vil miskunnhet og frelse. Vi er alle «vredens kar» (9,22) i den betydning at vi av naturen er vredens barn (Ef 2,1 flg.). Ingen av oss fortjener noe annet enn den evige fortapelse og Guds vrede og dom over oss.

Men tenk: Gud miskunner seg over oss, både jøder og hedninger.

Hva var det som gjorde at jødene ikke fikk Guds rettferdighet, som de søkte? De søkte den ved sine egne gjerninger (v. 32). De søkte å grunne sin egen rettferdighet ved lovens ord (Rom 10,3 flg.). Jødene ble mange i tall, men bare den rest som ventet på Messias i tro på løftet ble frelst (v. 27, sml. Jes 10,22-23).

Hoseasboka skildrer hvordan Guds folk falt fra Herren og hans Ord i åndelig utroskap. Det var ingen forutsetning hos folket for at Gud skulle gripe inn. Men Gud grep likevel inn og gjorde et frelsende under ved sin miskunnhet og kjærlighet.

Du søkte ikke frelsen i Kristus. Det var han som søkte deg og frelste deg. Tenk på det når du er i anfektelse over dine som lever uten samfunn med Jesus. Du fant rettferdighet og frelse da Jesus fant deg. Rettferdigheten av tro ble din!

Kan ikke også dine bli frelst pä samme måte? La det være din bønn.

Rettferdigheten av tro - 10,1-10

Israelsfolket søkte rettferdighet ved sine egne lovgjerninger. De gav seg ikke inn under Guds rettferdighet ved tro på Jesus.

Er du som leser dette i en lignende situasjon? Holder du på som om Kristus ikke var kommet som din stedfortreder? I tider da synden blir stor og plagsom, kan det være lett å søke i seg selv etter noe som skal gi et skjul overfor Guds vrede over all synd. Eller du ser deg omkring for å finne noen som kan hjelpe. Kanskje kan du få en personlig åpenbaring direkte fra Gud som skal gi deg trøst? I dag hører vi mye om nettopp slike «store åpenbaringer» som noen påberoper seg. De vil fare opp i himmelen for å hente Kristus (10,6).

Da minner Herren deg om Ordet som er deg nær, i din muim og i ditt hjerte. Det er troens Ord, som forkynnes oss i Bibelen (v. 8).

Ta til deg dette ordet og la deg ikke anfekte og føre vill av de mange «spesialord» som moderne profeter roser seg av. Det er noen som forkynner sine egne «private drømmer» i stedet for å forkynne Ordet fra Guds munn i Skriften. Noen vil herske over sjelene ved sine egne syner og meninger. La deg ikke rokke: Ordet - Kristus - er deg nær.

Skal det da ikke noe mer til? Nei, bygger du på noe mer enn det Jesus har gjort etter Skriften, da mister du frelsen og går fortapt. Men er det da ikke alt for enkelt og lite åndelig å «bare» være frelst ved tro på Jesus?

Det er ikke «bare». I ham har du Guds fullkomne rettferdighet! Det vil si: Ved Jesus har du oppfyllelsen av Guds hellige lov. I ham har du forlik med Gud. I ham har du forlatelse for alle synder og du har fått Den Hellige Ånd med alt det innebærer for den troende.

Troen skal forkynnes - 10,11-21

Ingen får en frelsende tro uten å høre om Jesus (v. 17). Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Kristi Ord. Det er ikke så mange ukene siden at en reformatisk kirke i Skottland på sin generalforsamling fikk flertall for et forslag som sier at det finnes flere veier til frelse. Hva kan vi vente oss av vranglære i de kristne kirker i tiden som kommer? Dette er frukt av den moderne bibelkritikk og av dokumenter og møter i regi av Kirkenes Verdensråd som holder til i Geneve, Sveits. Slike tanker formidles også til den norske kristenhet gjennom m.a. Mellomkirkelig Råd i Oslo.

Men her må vi si klart fra, slik Guds Ord også gjør det i Rom 10. Det er bare en vei til frelse: «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?» (V. 14).

Ingen blir frelst ved å holde seg til en hedensk religion. Ingen blir frelst ved å være seriøs i sin religiøsitet. Det er helt nødvendig å høre evangeliet om Jesus Kristus for å bli frelst.

Dette gjelder Israel, og det gjelder hedningefolkene. Alle har den samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham (V. 12).

Frelsesbudskapet må forkynnes i by og bygd. Budskapet må sendes ut til mennesker som ikke har hørt det før. Det er Jesu befaling til oss (Matt 28). Herren vil at hans forsamling skal være en levende sendeforsamling - sende vitner ut til dem som ikke har hørt. Og han vil at Israel, hans eget folk, skal bli nidkjære for evangeliet om Jesus.

(Forts. neste nr.)

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 4 1993  - Shafan 01-05-23) 

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen