OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (VII)
NORVALD YRI - Bibelsk Tro nr.6 1993

I dette nummer skal vi stanse for kap. 11 i Romerbrevet

Ba'alsdyrkelsen tiltar (V. 1-10)

Du kan være i en situasjon da du opplever det samme som Elias. «Jeg er alene tilbake», sier han (v. 3). «Vi var mange i foreningen, nå er vi så få. Tidligere sto vi sarmnen på bedehuset, nå spriker det i alle retninger. Før var vi enige om at Bibelen er Guds Ord, nå er det så mange meninger.»

Du hører det sagt, det går da ikke an å ha et slikt syn i dag. Hva er det som skjer? Sannheten fra Guds Ord er ikke selvsagt. Guds altere blir revet ned, avgudene settes opp i stedet. Gud forherdet en del av Israel (v. 7 flg.). Gud gav dem en sløvhets ånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører (v. 8). Ja, øynene ble formørket (v. 9).

Vi står overfor de samme farer som Israelsfolket. Også vi kan sløves ned. Alt skjer så fort. Frafallskreftene arbeider. Sjelefienden har det travelt. De falske profeter kormner til syne som paddehatter. Ba'aldyrkelsen tiltar i vårt folk. Det ser ut til at flere etter hvert bøyer kne for bibelkritikk og liberalteologi. Det er ikke så farlig. Guds Ord betyr ikke så mye lenger. De mange vil gjøre slik det passer dem. Og noen sier til Herren: «Jeg ble alene tilbake.»

«En rest for Gud» (1-10)

Men er du da alene tilbake? Legg merke til hvordan Gud svarer Elias: «Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, sju tusen, som ikke har bøyd kne for Ba'al» (V. 4).

En rest ble tilbake i Israel. Gud har sitt folk også i dag, i din bygd, i din by. Hva er så grunnlaget for at det er en rest? «Guds nådes utvelgelse» (v. 5). Gud har ikke forkastet sitt folk (v. 2). Gud vil frelse både sitt folk Israel og oss som er av hedningeætt.

Du er anfektet og fortvilet over dine egne synder, du ser så mye mørke omkring deg, frafall, lettsindighet og overtladisk kristendom. Glem likevel ikke: Gud kjenner sine.

Han vet om deg, han kjenner sine barn. Han ser hvem som ikke har bøyd seg for Ba'al. Han vil være deg nær ved sitt Ord. Han er trofast.

Frelsen fra Israel til oss (11-16)

Det er ikke frelse i noen annen enn ham som de hellige skrifter vitner om, Jesus Kristus. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Evangeliet skulle først forkynnes for jødene. «For jøde først.»

Frelsen kom fra jødene til oss hedningefolk. Jesus ble født inn i dette utvalgte folk. Guds vilje er at budskapet om ham skal nå ut til alle.

Paulus var selv jøde. Han ville så gjerne vekke sitt folk til nidkjærhet, at de skulle få bruk for nåden i Kristus.

Du kan stå i en liknende situasjon som Paulus. Noen av dine lever uten samfunn med Jesus. Ja, noen forkaster ham. Du vil så gjerne at de skal få øye på frelsen som de troende har fått del i og søke Herren.

Vi kan også tenke på Norge som en misjonsnasjon. Likevel opplever vi at en stor del av folket forkaster Guds Ord på det ene området etter det andre. På samme tid får Guds Ord rom i mange misjonsland. Kan synet av Guds rike i andre land - misjonsland - være med å vekke det norske folk opp? Kan det skje at det norske folk vil misunne andre folk som i dag tar imot evangeliet?

«Vill oljekvist podet inn» (17-22)

Når jeg kaller meg et Guds barn, er det ikke fordi jeg har noe å rose meg selv av. Det var Gud som utvalgte seg Israel, og det var han som lot utvelgelsen nå meg ved Kristus, jeg som tilhører hedníngefolkene som ble podet inn. Det skjedde ved troen på Jesus. For et under! Tenk at jeg som i meg selv er fortapt og syndig, skulle bli podet inn i Guds Israel ved troen på Jesus Kristus.

Du står overfor Guds store godhet, hans nåde, barmhjertighet og miskunn. «Over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet» (v. 22).

Herren er god, er han ikke? La ikke bitterhet, hat og ondskap få plass i ditt hjerte. Se på Guds godhet i Kristus. Se på hans kjærlighet som ofret Jesus for oss. Midt gjennom de mange stormer: Du står overfor hans frelsende, evige godhet.

Israel skal bli frelst (23-36)

Gud har bestemt en særlig nådetíd for oss hedningefolk. En dag vil denne tid være over. Da skal en særlig tid komme for Guds eget folk, Israel. Gud er mektig til å pode Israels folk inn i treet igjen. De er jo naturlige grener som skal podes inn i sitt eget tre. Av naturen tilhører de dette treet.

Forherdelsen over Israel er bare for en tid. Når hedningenes fylde er kommet inn, skal Israel oppleve den store frelsestid.

Mange har skrevet i detalj om hvordan denne tid vil bli. En ting er sikkert: Alt er i Guds trygge hånd. Det vil skje slik han vil.

I denne sammenheng viser Luther til Josef i Det gamle Testamente som bilde på Kristus. Josef ble solgt av sine brødre til Egypt (1 Mos 37). Der ble han opphøyet og gitt stor ære. Senere ble han anerkjent og akseptert av sin Far og sine brødre.

Jødene sendte Kristus til hedningene, sier Luther. Der fikk Kristus en høy posisjon. Jødene skal komme til å hungre etter Guds Ord slik at de vil komme tilbake til den Kristus de sendte til hedningene.

Herren skal selv gripe inn på sin måte i dette. Han skal ta bort syndene fra Israel. Israel er elsket for fedrenes skyld. Gud angerer ikke på sine gaver og sitt kall til sitt folk (v. 29).

Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle (v. 32).

I Gal 3,22 leser vi at «Skriften har stengt alt inn under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror.»

Slik handler Gud med Israel. Slik handler Gud med deg og meg. Alt hos oss er smittet av synd. Men da blir frelsen i Kristus desto større for oss. Vi var alle ulydige, men Herren Jesus Kristus var lydig mot Gud og oppfylte alle lovens bud fullkomment i vårt sted. (Forts. neste nr.)

(Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 6 1993  - Shafan 17-05-23) 

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Nyt Livs bNyt Liv 22/3lad 2022-nr.3 - PDF format.

Guds vej – eller selvets?- - Ingen nye metoder, ideer eller teknikker fører frem. De kan skabe begejstring og opmærksomhed, men de skuffer og efterlader mennesket tomt. -   
Hans Erik Nissen

Jeg skammer mig ikke
  -- Det er med tanke på sin forkyndelse af evangeliet i Rom, Paulus siger dette. Han havde erfaret, at for denne verdens visdom var ordet om korset en dårskab.
Martinius Svaabec

Jo, det kan jeg godt tale med om - - Da jeg var færdig med at takke Gud, var der gået en times tid. Senere på dagen gjorde jeg det samme igen, og jeg sang stille et par lovsange.
Wilhelm Busch


Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2022

Jesus måtte dø som vår stedfortreder
Den som følger Jesus og hører ham til, han er to steder. Han er både på korset og samtidig har han stått opp av graven og vandrer i seierens rike.
Per Bergene Holm

Kristi vanære Du akter ikke, som Moses, Kristi vanære for en rikdom, du synes snarere å skjule din kristendom som en skam!
Fredrik Wisløff

Er du forberedt på å dø? Å berede seg selv til døden med egne krefter, kan ikke bestå for Gud, det holder ikke. Når døden virkelig trer oss nær, så forsvinner alt sammen som dugg for solen.
Martin Luther
Nyt Livs bNyt Liv 22/1lad 2022-nr.1 - PDF format.

Gud eller afgud?
- - Vigtigere end nye veje, fremstød, møderækker osv. er det at finde tilbage til Jesu radikalitet og sige de ord efter, som han har sagt før, i al deres skarphed og rystende alvor. Herren  -   
Hans Erik Nissen

Min ufattelige rigdom i Jesus
  -- Og for Gud bliver du aldrig mere hellig og ren, end du er i troen på Jesus. Det gælder i dag, det gjaldt i går, det gælder i evighed!
Carl Richard Hansen

Brønden
- - Gud er en brønd med levende vand, og alle, som tørster, kan komme og få det gratis, uden betingelser:Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet (Åb 22,17).
Peter Vestergaard Olsen

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2022

Sliter du med åndelig søvn?
Den som sover tar ikke til seg næring. Vi trenger mat for å leve, men en sovende savner ikke dette. Er det slik også i vårt åndelige liv?
Ove Eikje

Den vernende muren for Guds folk Guds folk er i trengsel på samme måte som israelittene var det. Også våre murer er nedrevet. Skremmende mange av Guds folk har mistet sinn og sans for den sunne lære.
Hans Erik Nissen

«Åndsmakt – ikke bare ord» . Er det ikkje det me treng også i vår tid? Erfaringane frå Kina vitna om at det var dei «tome kar» Herren fekk «fylle» med åndsmakt og tillit til Guds ord.
Dag Rune Lid
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2021

Menneskene som vandrer i mørket, skal se et stort lys
En Frelser er født Og for den som vandrer i mørket, ... Syndens og dødens mørke er for den et budskap om glede.
Gunnar Nilsson

Jesus er kommet som et lys til verden ”Jeg er verdens lys”, sa Jesus. Dette lys avslører syndens bedrag og farer. Det viser oss vår virkelige tilstand, at vi av naturen elsker mørket.
Axel Remme

Gud utsletter dine synder Den tåken og skyen som dekker synden, er Jesu Kristi blod. Det blodet har dekket, er renset for all synd. Det er ikke mer synd tilbake.
Hans Erik Nissen
Nyt Livs bNyt Liv 21/3lad 2021-nr.3 - PDF format.

Du er elsket! -  Om julens årsag og betydning: Du er ikke bare støv!  Det blev jul på jord. Jesus kom. Frelseren kom.  
Hans Erik Nissen

Ikke gøre - men høre
  -- Hvordan er det da muligt at blive frelst? Det er det ved at høre et budskab om noget, som Jesus allerede har gjort for at bjærge os hjem til Himlen.
Ove Eikje
Guds kraft - Guds ord og Jesus Kristus er ét. Ved Ordet og troen bor Jesus i vore hjerter (Ef 3,17). Ved Ordet og troen er vi forenede med Jesus (Joh 14,23).
Olav Valen-Sendstad
Nyt Livs bNyt Liv 21/2lad 2021-nr.2 - PDF format.

I må ikke være bekymrede
- - Hver dag jeg lever på denne jord, får jeg lov til at vende mig mod Herren  -                     Hans Erik Nissen
Min nåde er dig nok  -- Du bliver ren og retfærdig for Gud uden gerninger (Rom 4,5)!
Olav Valen-Sendstad
Troens skjold - - Når jeg i troen stiller Jesus mellem mig og Satans pile, er jeg helgarderet, og alle hans pile preller af på Jesus.                                            Peder Mikkelsen