OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Sjelesørgeriske sannheter fra Romerbrevet (IX)
Av NORVALD YRI - Bibelsk Tro 3/1994

Gjøre Gud regnskap for seg se v (14,1-12)

Her omtales ulike syn pà mat og drikke og hvordan en skal forholde seg til ulike dager. En troende jøde, for eksempel, vil uten tvil se annerledes pá mange ting enn en troende hedning (sml. kjøttmat, sabbaten etc.). Vi kan ogsa tenke på en nyomvendt i forhold til en som har vært troende lenge. Hvordan skal jeg tenke i slike spørsmål som her er omtalt? For det første skal jeg ikke sette meg til dommer over troende søsken i slike spørsmål. For det andre skal jeg huske på at hver troende er Guds tjener. Han eller hun står for Gud. Det var Gud som begynte den gode gjerning hos oss. Enhver av oss skal stå eller falle for Herren. For det tredje skal vi ikke glemme at det er Jesus som er Herren. Vi hører ham til og gjør alt for ham. Han døde og sto opp for oss. Det er ham vi skal stilles fram for en dag. Det gjelder også alle dem som ikke har latt seg overbevise om frelsen. En dag skal de bøye kne for Herren.

Du skal få hvile i det du er overbevist om ut fra Guds Ord. Du ønsker å leve for Jesus. La oss si du er en kristen jøde. Du holder fremdeles fast på sabbaten og du er bundet av bud som gjelder mat og drikke. Likevel har du ikke rett til å dømme en troende fra hedningefolkene, han som holder fast på den første dag i uken som sin helligdag, for pà den dag sto Jesus opp. Du har ikke rett til å dømme den som spiser alt, mens du ikke kan gjøre det. Dere begge står for Herren. Den som akter på dagen gjør det for Herren. Den som lar være å spise gjør det for Herren og takker Gud. Enhver av oss står for Herren og skal gjøre regnskap for ham.

Guds rike består i rettferdighet (14,13-15-6)

Les vers 17 og 18 og du ser at Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker.

Av og til kan vi bli så opptatt av mange ytre ting, at selve hovedsaken blir borte for oss. Ordet vil her rette vårt blikk bort fra bud og regler som en kan se ulikt på, og til å se på det vi har i Jesus, rettferdigheten fra Gud, fred med Gud, og glede i Den Hellige Ånd. Den som tjener Kristus i dette, står det, han er til behag for Gud. Slik blir det en rett orden i vårt gudsforhold.

Jeg kunne så lett føre en bror bort fra Jesus ved hårdt og uforsonlig syn på mat, helligdager etc. Men min egen tro må ikke få lov til å bli en plage for min brors samvittighet i slike spørsmål. Du har en sterk overbevisning selv, men ta deg i vare slik at du ikke dømmer din bror urettferdig.

Jesus er selv det store eksempel for oss i denne sak (se kap. 15 flg.). Han levde ikke seg selv til behag, men han levde for oss. La oss merke oss dette budskapet i Skriften. Her får vi den veiledning vi trenger, tålmodighet og trøst. Og det ordet Skriften taler er det ord Gud taler til oss (v. 4 flg.).

Evangeliet for jøder og hedninger (15,7-33)

Jødekristne og hedningekristne skal ta seg av hverandre. Det er et ord rett inn i vår egen tid. For Kristus tok seg av oss alle, både jøder og hedninger. Han er frelseren for oss alle. Løftene i Det gamle testamente sikter inn på et folk og en frelser i dette folket, Israel. Jødefolket skulle først høre evangeliet. Vi kan lese i Apostelgjerningene og se hvordan jødene forkastet evangeliet. Da vendte misjonærene seg til hedningefolkene. Dette kallet skildres på gripende måte i Rom 15. Paulus, apostelen, hadde fått en særlig nåde fra Gud til å tale Guds Ord for hedningene. Han kaller seg selv «Jesu Kristi offerprest for hedningene». Han taler om sin hellige tjeneste med Guds evangelium. Han taler om å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft (v. 19). På samme tid hadde Paulus nød for sine egne.

Evangeliet skal forkynnes der det ikke før er forkynt. Dette var bestemmende for Paulus som apostel og misjonær: «De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå» (v. 21). La oss merke oss dette. Ennå er det millioner som ikke har hørt. Hvem skal sende Ordet om Jesus til dem?

En misjonær kan oppleve stengte dører. Tenk på Nord-Afrika og Lille-Asia i dag, der det var slikt et rikt kristenliv. Sporene skremmer. Hva var det som skjedde? I dag merker vi at Nord-Europa i stadig større grad forkaster Bibelens evangelium. Vil Herren ta lysestaken fra oss? Tar han det apostoliske budskap vekk fra vårt land? Apostelen var overbevist om at han skulle dra videre, videre til Spania, med evangeliet. Og han ville ha hjelp fra de troende i Rom til denne tjeneste.

I Guds rike skal det være en sendeforsamling og utsendinger. «Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud», sier apostelen (v. 30). Se på fortsettelsen. Pà den ene side må de be om at han blir befridd fra de vantro i Judea, når han nå skal dit. Pâ den andre side skal de be om at han må bli godt mottatt av de troende, de hellige i Jerusalem. Dette er en viktig bønn for oss alle.

Avslutning (kap. 16)

Her nevner apostelen mange medarbeidere, både menn og kvinner, som har vært til stor velsignelse i Guds rikes arbed. Han formaner videre til «å holde øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem» (v. 17). Det er noen som med «fagre og smigrende ord dårer hjertene til de godtroende». I slutten av brevet kommer apostelen tilbake med en understreking av evangeliet og forkynnelsen av Kristus. Ved profetiske skrifter er Guds frelsesåpenbaring kunngort for alle folk, for at troens lydighet skal virkes (sml. 1,5).

Norvald Yri  - Bibelsk Tro nr 3 1994 - Shafan 05-07-23)

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Den Hellige Ånds innsegl
Uten Den Hellige Ånd kan ingen bli en kristen. Heller ikke kan noen være en kristen uten å eie Den Hellige Ånd.
Hans Erik Nissen

Pinsehøytiden – Men Jesus forlot vår jord for å ta sete ved Faderens høyre hånd og gjøre sin frelse gjeldende i himmelen.
Per Bergene Holm

Hva mener Herren med dette budskapet til oss: Bli fylt av Ånden?  - Å bli fylt av Ånden har noe med opprydding å gjøre, har noe med nedriving av vegger å bestille.
Asbjørn Aavik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 2 2023

Jesus er oppstått – han lever!
Snart gryr det en evig påskedag der situasjonen blir snudd på hodet, akkurat som ved den tomme grav.
Dag Rune Lid

Korset – Jesu Kristi kors Ved korset ble døren åpnet til Guds nådetrone. Der er et hvilested for enhver trett vandrer. Der er gledes kilden med nådens livgivende vann. .
Kjell Dahlene

Troskap mot Guds Ord i endetiden Jesus Kristus kommer snart igjen. Vi ser at tegnene for hans snarlige gjenkomst er rundt oss over alt. Jesus Kristi andre komme er nær og står for døren.
Eivind Gjerde
Nyt Liv 23/1Nyt Livs blad 2023-nr.1 - PDF format.

Nytårsstatus- - Det er i håbet, vi skal være rige. Det er i Himlen, vi skal samle os skatte. Hvordan sker det? Det sker, når håbets Gud ved Helligåndens kraft fylder os med al glæde og fred i troen. -   
Henrik Gren Hansen,

Hvorfor luthersk - i dag?
  - Loven afslører sandheden om det faldne menneske: I al sin selvretfærdighed er det en afgudsdyrker, som har sat sit eget ego i Guds sted. Loven råber til samvittigheden: Skyldig, skyldig!
Jan Bygstad

Lys i mørket -  Der bagved, i det mørke baghus, skal der bo en gammel, blind mand. Jeg har næsten ingen kraft og intet mod mere til dette besøg.
Wilhelm Busch

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 1 2023

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi
At Gud alltid ser Jesu blod, gir det urolige hjertet ditt hvile. Ikke noe av det vi kan gjøre, holder mål.
Hans Erik Nissen

En uvurderlig skatt Jesus er døren der kan komme inn i Ordet. Når vi kommer til Jesus, kommer vi i besittelse av Ordet, for Han har og er Ordet til evig liv.
Adolph Saphir

Samfunnet med Jesus og den benådede synder Men det er også umulig å bli forvisset om Jesu kjærlighet ved å se på seg selv. For ser en på seg selv, så ser en jo bare sin uverdighet, så en må finne det ganske utenkelig og umulig at Jesus kan elske en så vanartet sjel. –
Olav-Valen Senstad

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2022

Julens tegn
Se hen til barnet som er født av jomfruen, så ser du din bror og din stedfortreder. Han er kommet for å gå helt inn i dine kår,
Carl Fr. Wisløff

Under nådens himmellys Himmelens nådelys vil skinne for Guds barn, under alle forhold og til alle tider - under prøvelser, anfektelser og sykdom inntil døden løser Guds barn fra denne forgjengelig verden.
Olav Hermod Kydland

Profeten Jona – et budskap for vår tid Jona’s bok er på flere måter aktuell i vår tid. Først og fremst gjelder det budskapet om dom og undergang for alle som vender Gud ryggen – “for denne verdens gud har forblindet de vantros sinn” (2 Kor. 4,4).
Jon Olav Østhus
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2022

Ordet, sangen og bønnen
Ubesvarte bønner kan ofte bli et tankekors. Hvorfor svarer ikke Gud? Om ikke Gud svarer med en gang, så hører han likevel bønner.
Olav Hermod Kydland

Når samfunnet rakner     Norge er ikke lenger en nasjonalstat. De tradisjoner, leveregler og verdier som de kjente fra før, er blitt erstattet av det globale og multikulturelle samfunn.
Per Haakonsen

Å følge etter Jesus . Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt.
Per Bergene Holm
Nyt Livs bNyt Liv 22/2lad 2022-nr.2 - PDF format.

Ønsker du at ligne Jesus?- - For Jesu Kristi skyld har jeg lov til hver dag at sige: Jeg er død fra synden. Det skete langfredag. Nu lever Kristus i mig (Gal 2,20). -   
Hans Erik Nissen

Bileams vej
  -- Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej.
Mikkel Vigilius
Korset i kristenlivet - - Vil de kristne ikke markere i liv og færd, at de ikke lever som verdens børn, så vil kristendommen forsvinde fra det gamle ”kristne” Europa.
Carl Fr. Wisløff

Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 4 2022

Hva er sannhet?
Slik Gud i begynnelsen skilte mørke fra lys, slik skiller han i sitt ord mellom sannhet og løgn, ondt og godt, rett og galt.
Per Bergene Holm

Mektig livsforvandlende møte! (Jes 6,1-13) – Gud sa ikke at de ville ta skade av å ete av treet – men dø! Du som måtte forkaste Guds ord – prøv å komme utenom det! – konsekvensen av å forkaste Guds ord!
Einar Kristoffersen

Helvete – Guds Flammende Vrede  - Helvete har ingen utløpsdato. Det er ikke lenger håp om frelse for dem som er der. Ja, de kan ikke engang håpe på å bli utslettet. Pinen forutsetter dag og natt uten opphør, i evighetenes evigheter.
Peter Olsen
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 3 2022

Pinsefestens dag
...Da ble de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt etter som Ånden gav å tale“. (Apg 2,1-4). .
Kristoffer Fjelde

Anfektelse og tvil – Da er det Jesus så gjerne vil komme deg riktig nær. Han prøver å få deg stille, og så hvisker han inn i hjertet ditt: Mitt blod det rant for deg!
Nils Dybdal-Holthe

Bibelens avsluttende samtale og innbydelse (Åp 22, 16-21) Denne renselsen i Jesu blod, skjer ikke bare ved den første omvendelsen, men hver dag. Det er disse som blir bevart. De behøver nådestolen Kristus.
Henric Staxäng