OrdetSmag og se
at Herren er god
Sl 34,9

Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. " Jer.6,16

Den Hellige Ånds besegling Efeserbrevet (VII)
Av KJELL DAHLENE Bibelstudieserie Bibelsk Tro 5/1995

«I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen fått til innsegl Den Hellige Ånd som var lovt. » (Ef 1,13).

Gud har gitt oss en stor rikdom i alle de frelsesgodene han har gitt oss i Jesus Kristus. Disse frelsesgodene er hovedsaken i dette avsnittet av Guds Ord (Ef 1,3-14).

Men apostelen glemmer ikke betydningen av hvordan derme rikdornrnen blir var personlige eiendom. Han taler i verset vi har framfor oss nå om hvordan vi kan få visshet om dette og hva det vil bety for våre liv.

I ham

Målbevisst har Gud arbeidet fram sin store frelsesplan. Gang på gang blir det slått fast at det hele beror på Guds viljes hemmelighet og at han besluttet det hos seg selv (V. 9). Det var etter hans forsett og han satte alt i verk (v. 11).

Alle disse trådene blir knyttet sammen i Kristus Der møtes hele Guds frelsesråd for den fortapte synder. Den allmektige Gud møter den som ingen ting kan. All nàdes Gud strekker sin armer mot den som trenger all nåde.

Guds menighet får være plassert i og fullstendig dekket med alle sine behov i Kristus. Men de skal også vite om veien til Kristus og følgen av a være i ham. Da kan de også være i stand til å være med på å føre andre mennesker til Kristus. Derfor er det skriftsted vi har foran oss i dag dobbelt viktig.

Hørelsen

Hørelsen av Guds Ord er porten inn til Guds rike. Ingen kan tro uten at de får høre. Og sammen med dette er det viktig å holde fram at det ikke er uvesentlig hva de får høre.

Sannhetens ord betyr ikke bare at det er sanne ord. Mangt et ord kan være sant, men det er en bestemt sannhet som må bli mottatt om et menneske skal bli frelst. Det er evangeliet om deres frelse. lngen sannhet kan erstatte denne sannhet. Det er den gode nyheten om den Herre Jesu Kristi person og verk, hva han er og hva han har gjort.

Sannhetens ord betyr at sannheten om var synd er blitt åpenbart og at vår eneste redning erJesu frelsesverk. Evangeliet om vår frelse er at Gud har gjort alt i Kristus og det kommer til oss som en uforskyldt gave.

Ingen kan bli en kristen uten å høre denne sannhet. Uten den kommer ingen inn i samfunnet med Kristus.

Ved å tro

Å høre sannhetsordet er ikke nok i seg selv. Både Jesus og hans apostler opplevde at selv det beste budskap ble møtt med hårde hjerter og lukkede sinn. Ordet de lyttet til, fikk ikke fullføre sin gjerning i deres liv. Det var også tilfelle for mange i Efesus.

Men disse som apostelen skriver til her, hadde kommet til troen. De tok imot sannhetens ord og slapp Ordets frelseskrefter til. De hørte ikke bare sannhetens ord, men de bygde sitt liv på denne sannhet.

Å tro er å ta imot. De største og rikeste sannheter går oss forbi om de ikke blir mottatt. Samtidig understreker Guds Ord at troen blir virket ved Guds Ord og Guds Ånd. Det blir skapt en tiltrekning til Ordet og til frelsen. Mot denne dragelsen gjelder det å være lydig og dermed bekrefte sannhetsordet.

Dermed blir den evige sannhet bekreftet som sann i mitt liv.
For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss
(2Kor 1,20).

Alle Guds løfter har fått sin fullkomne oppfyllelse i Jesus. Men det er viktig å få med de siste fem ordene i dette skriftstedet - Gud til ære ved oss. Den som tar imot dette budskapet, gir det sitt ja og amen. Dermed blir løftene deres eiendom. Sannhetens ord blir bekreftet i dem. Gud blir æret når et menneske pà denne måten setter sin lit til Jesus.
Den som har tatt imot hans vitnesbyrd. har stadfestet at Gud er sanndru (Joh 3,33).

Også dere

Paulus skriver til en menighet som hovedsaklig består av mennesker som har vært hedninger. I utgangspunktet hadde de ikke adgang til de samme løftene som jødene, men nå er alle løftene deres. De har fått del i frelsen, er plassert i Kristus, har del  i arven og det levende håpet iKristus. Nå stolte de på, hadde tillit til Kristus og knyttet alle sine forventninger til ham.

De fikk Ånden til innsegl

Med hørelsen og troen hørte også Den Hellige Ånds besegling. På grunnteksten er det verbet og ikke substantivet som er brukt. Det forteller oss at det er en gierning Ånden utfører.

Det er noen som legger stor vekt på en progresjon i de sannheter som her går etter hverandre. Når et menneske er kommet til troen, kan de deretter bli beseglet av Den Hellige Ånd. Noen tenker seg en åndsdåp forskjellig fra gjenfødelsen, andre en dyp åndelig opplevelse som gjør at ropet «Abba Fa- der» blir tent i hjertet eller en spesiell frelsesvisshet. Felles for disse er at de tenker og mener at det går an å være en kristen uten Åndens besegling.

Bibelordet som vi her har for oss, gir ingen begrunnelse for dette. Tvert imot taler det om et frelsesgode alle de troende har fått og de har fått det fordi de er i Kristus.

Ånden som var oss lovt

eller løftets Ånd knytter forbindelsen tilbake til de mange løfter om Den Hellige Ånd som er gitt både i Den gamle og Den nye pakt. Profeten Esekiel sier:
Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem (Esek 36,27).

Jesu gav sine disipler løftet om Den Hellige Ånd og knyttet store forventninger til dette komme.
Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det ?yte strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd som de skulle få som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort (Joh 7,38-39).

Løftets Ånd kommer til disiplene og innfrir alle de løftene som Guds Ord har knyttet til Ånden. Og dette innebærer også den beseglingen som Ånden utfører i de troende, og denne har igjen sammenheng med arven som vi har fått løfte på.

Beseglingen

Segl og besegling ble brukt om flere forhold i den bibelske tid. Det samme gielder også i vår tid. Og vi kan ut fra dette ane litt om betydningen av Åndens besegling.
Seglet var en bekreftelse ved inngåelse av viktige overenskomster.

Det var en viktig handelsoverenskomst som ble inngått. Partene var enige om teksten og rekkevidden av det de var blitt enige om. Avtalen ble skriftlig undertegnet av begge, og så ble den beseglet med et stempel. Seglet eller stempelet var et vitnesbyrd for begge.

Det skjer også når en skal kjøpe hus. En rekke saker må i orden. Papirer skal tinglyses og du får dem tilbake med offentlig stempel og underskrifter. Slike stempel gir offentlig autoritet og holder juridisk.

I bibelen blir pakter bekreftet med et segl. Gud gav Abraham omskjærelsen som et tegn på pakten og rettferdigheten av tro.
Og han fikk omskjærelsens tegn til segl på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret (Rom 4,11).

Høvdingene i Israel setter sitt segl på Nehemjapakten. På den måten viser de at de står ved den. De setter sitt personlige stempel på den med signetringene sine (Neh 9,38).

Paulus taler også om at korinterne var en besegling av hans apostelembete og dermed en bekreftelse på hans kall og gjerning.
Seglet taler om eierforhold og tilhørighet

Denne formen for segl møter vi ofte hos dem som driver med dyr. På de store kvegfarmene ble kveget brennemerket med et tegn som viste at de tilhørte en bestemt gård. Sauebønder .i dag har gjerne et merke i øret på sauen.Det er et vitnesbyrd om hvem de tilhører.

Tidligere bar fyrstenes hærer banner med våpenskjold. Fanebærerne viste det i front og stridsmennene bar det på sine uniformer og skjold. Det viste hvor det hørte hjemme.

Jesus viser til det segl som Faderen har satt på ham for å vise sin autoritet, sin tilhørighet til Faderen og som en bekreftelse på den myndighet som han taler med.
For på ham har Faderen, Gud, satt sitt segl (Joh 6,27).

Dette segl viser til Faderens røst som lød ved dåpen: «Dette er min Sønn den eneste, hør ham» og Ånden som kom som en due ned fra himmelen og ble over ham (Mat 3,16-17).
Seglet er et vitnesbyrd om ektheten

I dag er det lett å forfalske vitnesbyrd av forskjellig slag. Med data og kopimaskiner kan en lage forfalskede papirer som er vanskelig å avsløre. Derfor blir det krevd ikke bare underskrifter av troverdige personer, men et offentlig stempel i tillegg. Dette offentlige stempel garanterer for ektheten.

Jesus viser også til at Faderen har satt sitt stempel på ham ved det verk og de gjerninger han gjør i verden. Gjerningene oppfyller det som var skrevet om ham (Luk 7,22). Det ble åpenbart ved at ingen talte slik som ham (Joh 7,46). 
Seglet er en garanti og en sikkerhet

Dersom det er en viktig sak du skal ha fram til bestemmelsesstedet og vil ha garanti for at den kommer fram og er i den forfatning som den skal, kan du sende den forseglet. Posten setter sitt segl på den og garanterer at den når fram til rette vedkommende og at den er uberørt av andre.

Da Daniel ble kastet i løvehulen, tok kongen alle de nødvendige skritt for å forsikre seg om at alle fluktmuligheter var borte.
Så ble en stein ført fram og lagt over hulens åpning. Og kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke skulle kunne skje noen forandring i det som var gjort med Daniel (Dan 6,18).

Dette var også årsaken til det romerske segl på Jesu grav. Den romerske øvrighet garanterte med alle de krefter og muligheter de ràdde over, Men overfor Guds store makt, maktet de intet.

Den Hellígie Ånds besegling

Åndens besegling er en gave og den har stor betydning for vårt liv og vandring i denne verden.
Den Hellige Ånd bekrefter vårt barnekår

Åndens bekreftelse gielder i det indre forholdet til Gud. Når et menneske tror på Jesus og tar sin tilflukt til ham, tar Den Hellige Ånd bolig i det mennesket. Når Den Hellige Ånd kommer inn, skjer det en besegling. Ånden gir en bekreftelse på at en er Guds barn. I Rom 8,26 står det at Ånden fører våre dypeste sukk fram i den himmelske helligdom. Det forteller om en dyp forbindelse mellom Ånden i hjertet og den himmelske helligdom.

Dette Åndens innsegl setter også sitt stempel på Guds barn. Ånden har gitt en ny trang, har skapt nye holdninger. Et nytt livsprinsipp er født.
Det vitner også Den Hellige Ånd for oss: For etter at han har sagt: Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse dager - så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn... (Heb 10,15-16).

Denne beseglingen fører til et offentlig vitnesbyrd. Åndens besegling kan ikke skjules.
For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler (2 Kor 3,3).

Beseglingen viser ektheten

Skriften taler om at mange vil utgi seg for å være kristne, men mangle godkjenning i himmelen. De var med, uten å høre til. De hadde navn, men ikke liv.

Åndens besegling viser hvem som hører Herren til. Han vil aldri ta feil.

Paulus minner sin unge medarbeider Timoteus om at han både har møtt og vil møte mennesker som ikke er av sannheten. Men midt i dette skal han vite:
Men Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine! Og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urett! (2Tim 2,19).

Herren har sine i verden. Likevel har han skilt dem ut fra verden. Åndens segl er ínngravert i hjertet.

Ektheten blir åpenbart for oss når det Ånden vitner også blir vårt vitnesbyrd, vår erfaring.
Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn (Rom 8,16).

Beseglingen er garanti og sikkerhet

Seglet ble satt pä mennesker for å beskytte og bevare, ikke minst gjennom farlige tider. Den som Gud setter sitt segl på, blir bevart i dommen. Profeten Esekiel får se et syn som understreker dette.
Herren sa til ham; Gå midt igjennom byen, midt igjennom Jerusalem, og sett dette tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. Og til de andre hørte jeg ham si: Gå igjennom byen etter ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen! Gamle folk, unge menn og jomfruer, spedbarn og kvinner skal dere hogge ned for fote. Men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er på... (Esek 9,4-6).

I Åpenbaringsboken 7 møter vi en gruppe mennesker, 144.000 som blir beseglet av Gud for å kunne møte den forferdelige trengselstiden som skal gå over jorden. Beseglingen gjorde at de kom vel gjennom denne vanskelige tid.

Åndens besegling skal tjene til å bevare troens barn gjennom en vond og vanskelig verden. Det viser at Gud mener alvor og vil ha oss hjem til sin himmel.

Den Hellige Ånds besegling vil derfor gi oss trygg forvissping på arven. Ved denne Åndens gjerning blir en kristens frykt stillet, tvilen dempet og hjertet får visshet om Guds nåde.(Forts. i neste nr.)

(Bibelstudieserie Efeserbrevet VII - Kjell Dahlene -  Bibelsk Tro nr 5 1995 - Shafan 20-01-24)Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 6 2023

Et lys for dem som sitter i mørket -
Er du motløs og trett som kristen? Gå da til din Frelser og gi ham den store julegaven, som han framfor alt vil ha! Den at du legger ditt liv på Ham og tror at Han er nok, for evig nok for deg. Da blir det jul etter Guds vilje, for du da tar imot Jesus som din Frelser.
Gunnar Nilsson

En frelser er født – Frelseren er kommet, Jesus Kristus! Han kjenner oss. Han vet at vi ikke kan berge oss selv. Og så har han besluttet å redde oss, om han får lov. Han steg ned til oss, lot seg føde som menneske og gikk inn under våre kår.
Ludvig Hope

Gud vil oppreise en profet som Moses  - Det nye testamente stadfester at Guds løfter om Messias ble oppfylt. I Joh 1,45 sier Filip til Natanael: “Ham som Moses har skrevet om i loven, og som profetene har skrevet om, ham har vi funnet: Jesus, Josefs sønn fra Nasaret.”
Olav Hermod Kydland
Nyt Liv 23/3Nyt Livs blad 2023-nr.3 - PDF format.

Lov og evangelium - Guds nåde er forunderlig. Den er gammel. Den har sin rod og grund i Gud selv. Før verdens grundvold blev lagt, var den der, og så er den alligevel altid ny.    
Hans Erik Nissen

Vækkelseslinjen
  - På vej til møderne skete det, at det ”tog” dem så stærkt, at de måtte om bag nogle sten og kæmpe i bøn. De var fattige i sig selv, helt afhængige af himmelkræfter.
Egil Sjaastad

Ren og retfærdig -  Jeg vidste, at jeg en dag skulle frem for den hellige Gud, og da forstod jeg, at mit liv overhovedet ikke havde været, som Gud ville, det skulle være
Ove Sandvik
Bibelsk Tro
Bibelsk Tro nr. 5 2023

Syng om korset
Det er farlig å lage en følelse og en stemning. Det skjer lett når vi legger opp til spesielle lovsangskvelder.
Hans Erik Nissen

Vekkelse uten motstand Historiske vekkelser var gjerne forbundet med stor motstand. Forkynnere ble ikke sjelden anklaget for å ødelegge forsamlingene, da mange som gikk under kristennavnet kom i stor åndelig nød.
Per Bergene Holm

Lov og evangeliet i anfektelse Selve løsningen for Job lå ikke i at Herren forklarte ham alt som var gåtefullt. Nei, det var det at Herren talte til ham og tok seg av ham, som var hovedsaken.
Guttorm Raen
Nyt Livs bNyt Liv 23/2lad 2023-nr.2 - PDF format.

Nej til frihed- - Ingen kristen kan bevillige de andre frihed til at mene, hvad de synes, er rigtigt i en sag, hvor vedkommende selv ud fra Guds ord er overbevist om sandheden. -   
Hans Erik Nissen

Et evigt ord i en foranderlig verden
  -- Det ord, som samler al tro om det slagtede Lam, og som ærer ham med sine sejrssalmer, dét er Guds evige ord, sejrsordet.
Frank Jacobsen

Guds ord -  Det, der sker, når Ånden lukker Ordet op for os, forklares i sangene ofte med billeder, der har at gøre med liv, lys, varme og ild.
Henrik Gren Hansen