skrevet
Shafan
Dette siger Herren:
" ... spørg efter de gamle stier .. "
Jer.6,16

Eet med Jesus
Frits Larsen -  Luthersk Missionsforenings Højskole   Hillerød  1923-62.
  

Gud har forenet os med Jesus. - Vi kan ikke leve alene.

a)    Fra evighed - udvalgt i Jesus ( Ef.1,4).
For Gud eksisterer vi i Jesus.
Korset er den tanke, hvori Gud hvilede, da han skabte mennesket. Et lydeløst lam, han som var forudkendt før verdens grundlæggelse. 1.Pet.1,19-20.
Efter sit eget forsæt og nåden, som blev givet os i Kristus Jesus fra evige tider. 2.Tim.1,9.
Gud har forjættet evigt liv fra evige tider. Tit.1,2 - nu åbenbaret sit ord.
Udvælgelsen i Kristus er Guds første velgerning mod os.

b)    Gud har gjort ham til synd i stedet for os - 2.Kor.5,21
Han kendte ikke til synd 1.Pet.2,22 Joh.8,46 - vidste intet om synd af erfaring - Havde ingen syndige anlæg - skilt fra synd i sin natur. Gud har tilregnet ham vor synd. Han var som offerlam altid lige ren og hellig, ellers var han ikke offerlam. Retfærdigheden var i ham samtidig med at han blev gjort til synd. Han begik ingen synd - i så fald skulle han have sonet sin egen synd i en uoprettelig dom. Han var ren altid - men alligevel skyldig for Gud. I Kristus er det åbenbart at evangeliet er en hemmelighed. Han fik synd tilregnet - fik en gæld, han ikke slev havde samlet -
blev mit skyldbrev - Kol.2,14 Endd var han som idel synd. Vor synd blev hans synd og skyld. Det blev en virkelighed i Guds dom. Han kan profetisk klage: Mine synder har indhentet mig. Sl.40,13 - gjort til synd i stedet for os - en egenskab.

c)    Eet med Jesus i forbandelsen Gal.3,13
Den retfærdige Gud handlede med den retfærdige for hans skyldbrevs skyld. For vor synds timelige og evige straf blev han forbandet - og vi var med. - I vort sted, - til bedste for os - smagte han døden borte fra Gud som gidsel. Jesus regnedes som overtræder, og han forbandedes som overtræder. Han blev en forbandelse i stedet for os. Det er mere end forbandet - en egenskab - Gud så ham som forbandelsen. Han måtte blive, hvad vi var, for at vi kunne blive, hvad han var.
Hans forbandelse er så virkelig for os, så det er, som om vi selv har været ude i det.
En hængt er forbandet for Gud - ligesom Satan var det. - Men forbandelsen var også synlig for mennesker - til et skuespil.
Hvilket under - hvilken hemmelighed: Kristus - Gud - en forbandelse.
Af forbandelsen kommer velsignelse
Af vreden kommer nåde.
Når Satan nu anklager dig for dine forrige synder - for dine fortidssynder - så må han til Jesus, som var ren, men som blev forbandet for din fortids synd. Hvem vil anklage - Gud retfærdiggør - Hvem vil fordømme - Kristus er død.

d)    Eet med Jesus i retfærdigheden.
En retfærdig for uretfærdige 1.Pet.3,18
Efter forsoningen: Guds retfærdighed for os. 2Kor.5,21  Jesus den retfærdige for os 1.Joh.2,2
Vor talsmand - parakletos - hos Gud.
Forsoningens retfærdighed er mere end den retfærdighed, som er i Jesu person. Jesu persons retfærdighed vil aldrig blive tilregnet os - den er Jesu privatejendom. -
Men den retfærdighed, han har for Gud efter opstandelsen påskemorgen er forsoningens stedfortrædende ret i færdighed - gyldig lige så langt som forsoningen. Er det sandt, at verden i Jesus forsonet er vorden, og det er sandt - ellers var Golgatha kun et skin - så er det lige så sandt, at den retfærdighed, som Gud tillagde mennesket Kristus Jesus efter fuldendt forsoning for verdens synd også er for hele verden, så verden i Kristus retfærdig er vorden.

Det er denne forsoningens og opstandelsens retfærdighed - som Gud kan og vil tilregne hver som tror. Den i Jesus vundne retfærdighed er for og til os. Den er vi delagtige i. Den ligner ikke Guds personlige retfærdighed, men er grundlaget for Guds retfærdighed af tro.
Ved denne retfærdighed, som kun findes i Jesus, men ikke i Gud, kun i offerlammets oprejsning retfærdiggør Gud os, så vi i troen erkendes så retfærdige som om vi aldrig havde syndet. Men kun den, som tror på Jesus, får den retfærdighed. Det er ingen verdensretfærdiggørelse, men et fundament for alle.

Du er med Jesus i hans retfærdighed. Du er eet med ham  - i den. Han har kun denne livets retfærdighed, fordi han har båret dine synder. Derfor har vi ret til den. Du behøver ikke tigge om at blive delagtig i den, ikke engang frygte, at du skulle blive afvist, når du kommer. Du har ret til den retfærdighed i Jesus, som nu er åbenbaret uden lov - nemlig Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. Rom.3,21-22
for alle - og over alle, som tror.
Du skal blive Guds retfærdighed i ham 2.Kor.5,21
I Jesus bliver vi hans retfærdighed uanset om vi føler og Gud ser synd hos os stadig.
Du er Guds retfærdighed i Jesus - ikke bare bilder dig det ind, men du er det i sandhed.
Jeg er vorden Guds retfærdighed formidelst dig - Jeg min Guds retfærdighed - hvad under Ahn.93,3-4 (udgave 1939)

v.3
Thi jeg hører jo, at jeg er vorden
Guds retfærdighed formedelst dig.
Jeg, som går så arm og sort på jorden.
Og har idel synd og brøst i mig
v.4
Jeg - min Guds retfærdighed? - hvad under!
Jeg - fuldkommen, hellig, ren for Gud!
Ja så vist, som han nu alle stunder
Ser mig blot i din forsoningsskrud.
Er det sandt, o Jesus, er du blevet gjort til synd for os
Åndelige sange og salmer 1939 - nr.93


(Fra manuskriptsamling "prædikener" af Frits Larsen  -  venligst stillet til rådighed af familien til gengivelse på Shafan. - 09.04.11)